Tietosuojaseloste

Tämä on CleanFactoryn / OMENAPalvelut tmi:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.09.2023. Viimeisin muutos 24.09.2023

Rekisterinpitäjä:
OMENAPalvelut tmi
Kotkatie 6, 02620 Espoo
info@cleanfactory.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:
info@cleanfactory.fi
p. 045 783 42 660

Rekisterin nimi:
Yrityksen asiakasrekisteri, sidosryhmärekisteri, työntekijärekisteri
Henkilötietolain (523/99) 10 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR)

OMENAPalvelut/CleanFactory on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötiedot turvassa. Rekisterissä olevia tietoja ei jaeta ulkopuolisille tahoille.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietoja kerätään henkilöiltä yhteydenoton, rekrytoinnin tai palvelujen ostamisen yhteydessä ja niitä käsitellään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella henkilötietolain 8 §:n sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Henkilötietoja käsitellään asiakasviestinnän, asiakasrekisterin ylläpitämisen, asiakassuhteen hoitamisen, rekrytoinnin ja henkilöstöhallinnan yhteydessä. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin. Rekisteröityjä henkilötietoja voidaan päivittää rekisteröidyn palautteesta tai pyynnöstä. Henkilötietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen
päättymisen vuoksi, jos tähän ei ole laillista tai teknistä estettä.

Rekisteriin kerättävän tiedon sisältö:
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja rekisteröidystä: nimi, yhteystiedot, yrityksen nimi, yrityksen toimiala, yhteyshenkilön titteli, yrityksen osoite, yrityksen puhelinnumero, työsähköpostiosoite, asiakaspalautteet sekä muu asiakkaan itse antama tieto ja palveluiden osto historia. Yritysasiakkailta voi olla annettuna yhteyshenkilön ja muiden yritys yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot. Asiakasrekisterissä ei käsitellä
henkilöiden henkilökohtaisia tietoja.

Tietojen vastaanottajat:
Yritys voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa muille tahoille, kuten esimerkiksi viranomaisille, palveluntoimittajille ja alihankkijoille. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muihin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin luovuttaa asiakkaan nimen ja tarvittavat yhteystiedot myös kolmannelle osapuolelle, kuten alihankkijalle, jälleenmyyjälle tai tavarantoimittajalle, mahdollistaakseen sovitun palvelun toimittamisen, Yritys varmistaa aina ennen tietojen luovuttamista, että sovittuja asiaankuuluvia salassapitovelvoitteita noudatetaan aina.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Henkilötietojen suojaus
Yritys varmistaa asiakkaiden henkilötietojen käsittelyn yleisen tietoturvan sekä henkilötietojen luottamuksellisuuden asianmukaisin toimenpitein. Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti suojattu siten, ettei niihin ole pääsyä yrityksen ulkopuolelta.

Henkilötietojen käsittelijät
Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, joka taataan organisaatioiden välisten sopimusten avulla. Ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se on työtehtäviensä hoitamisen vuoksi tarpeen.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).